Lege privind copiii si adultii cu handicap Imprimare E-mail


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 18/12/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 21 decembrie 2006
Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale, definitii si principii
 
   Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora.
   Art. 2. - (1) Persoanele cu handicap, in intelesul prezentei legi, sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitând masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.
   (2) De dispozitiile prezentei legi beneficiaza copiii si adultii cu handicap, cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori resedinta in România.
   Art. 3. - Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baza urmatoarele principii:
   a) respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului;
   b) prevenirea si combaterea discriminarii;
   c) egalizarea sanselor;
   d) egalitatea de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca;
   e) solidaritatea sociala;
   f) responsabilizarea comunitatii;
   g) subsidiaritatea;
   h) adaptarea societatii la persoana cu handicap;
   i) interesul persoanei cu handicap;
   j) abordarea integrata;
   k) parteneriatul;
   l) libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza;
   m) abordarea centrata pe persoana in furnizarea de servicii;
   n) protectie impotriva neglijarii si abuzului;
   o) alegerea alternativei celei mai putin restrictive in determinarea sprijinului si asistentei necesare;
   p) integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii.
   Art. 4. - Autoritatile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentantii societatii civile, precum si persoanele fizice si juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligatia sa promoveze, sa respecte si sa garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite in concordanta cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internationale in materie la care România este parte.
   Art. 5. - in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
   1. acces neingradit al persoanei cu handicap - accesul fara limitari sau restrictii la mediul fizic, informational si comunicational;
   2. accesibilitate - ansamblul de masuri si lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si a mediului informational si comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatiilor persoanelor cu handicap in societate;
   3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic si informational, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile si persoanelor cu handicap;
   4. adaptare rezonabila la locul de munca - totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achizitionarea de echipament, dispozitive si tehnologii asistive si alte masuri asemenea;
   5. angajare asistata - optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii si care presupune oferirea de sprijin in cautarea locului de munca si la locul de munca, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, specializare;
   6. asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
   7. asistent personal profesionist - persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat in conditiile precizate de lege;
   8. asistenta vie - include asistenta animala, ca de exemplu, câinele-ghid;
   9. atelier protejat - spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfasoara activitati de formare, dezvoltare si perfectionare a abilitatilor; poate functiona in locatii din comunitate, in centre de zi, in centre rezidentiale si in unitati de invatamânt speciale;
   10. bugetul personal complementar - stabileste limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, in functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse si a taxei pentru abonamentul la curentul electric;
   11. cai si mijloace de acces - elementele prin care se asigura accesul in cladirile publice si care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu handicap in interiorul cladirii;
   12. cerinte educative speciale - necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare, precum si o asistenta complexa de tip medical, social etc.;
   13. cladiri de utilitate publica - cladirile apartinând institutiilor publice si private care ofera populatiei diferite tipuri de servicii;
   14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate fara personalitate juridica in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale carei atributii principale sunt stabilite prin prezenta lege;
   15. contractare - procedura de finantare/cofinantare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privati de servicii sociale, acreditati in conditiile legii;
   16. dizabilitate - termenul generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare, definite conform Clasificarii internationale a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva aspectul negativ al interactiunii individ-context;
   17. egalizarea sanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale si de mediu, infrastructura, serviciile, activitatile informative sau documentare devin disponibile si persoanelor cu handicap;
   18. incluziune sociala - setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii si comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;
   19. indemnizatie lunara - prestatia sociala lunara reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natura sa faciliteze egalizarea de sanse, asigurarea unei vieti autonome si favorizarea incluziunii lor sociale;
   20. integrare sociala - procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul social, prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru functional al partilor;
   21. insotitor - persoana care acompaniaza persoana cu handicap si care beneficiaza de drepturi in conditiile prevazute de lege;
   22. loc de munca protejat - spatiul aferent activitatii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel putin locul de munca, echipamentul, toaleta si caile de acces;
   23. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza indeplinirea planului individual de servicii, precum si masurile luate in legatura cu adultul cu handicap;
   24. plan individual de servicii - documentul care fixeaza obiective pe termen scurt, mediu si lung, precizând modalitatile de interventie si sprijin pentru adultii cu handicap, prin care se realizeaza activitatile si serviciile precizate in programul individual de reabilitare si integrare sociala;
   25. program individual de reabilitare si integrare sociala - documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in care sunt precizate activitatile si serviciile de care adultul cu handicap are nevoie in procesul de integrare sociala;
   26. reprezentant legal - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile fata de persoana cu handicap;
   27. sanse egale - rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societatii si mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;
   28. tehnologie asistiva si de acces - tehnologia care asigura accesul cu sanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational;
   29. unitate protejata autorizata - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.
 
   CAPITOLUL II
  Drepturile persoanelor cu handicap
 
   Art. 6. - Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la:
   a) ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
   b) educatie si formare profesionala;
   c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
   d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
   e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
   f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
   g) asistenta juridica;
   h) facilitati fiscale;
   i) evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.
   Art. 7. - (1) Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, in subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
   (2) in baza principiului egalizarii sanselor, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure resursele financiare necesare si sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si neingradit la servicii.
   Art. 8. - (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si celelalte autoritati publice centrale si locale au obligatia sa asigure, potrivit prezentei legi, conditiile necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap.
   (2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap elaboreaza politici si asigura monitorizarea si controlul respectarii drepturilor persoanelor cu handicap.
   (3) in vederea realizarii dispozitiilor prevazute la alin. (2), Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate incheia parteneriate cu organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezinta interesele acestora sau care desfasoara activitati in domeniul promovarii si apararii drepturilor omului.   SECtIUNEA 1
  Sanatate si recuperare
 
   Art. 9. - (1) Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale de ocrotire a sanatatii;
   b) sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale si sociomedicale;
   c) sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;
   d) sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces;
   e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei handicapului;
   f) sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare;
   g) sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltând programe specifice.
   (2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentantii lor legali au dreptul la toate informatiile referitoare la diagnosticul medical si de recuperare/reabilitare, la serviciile si programele disponibile, in toate stadiile acestora, precum si la drepturile si obligatiile in domeniu.
   Art. 10. - Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
   Art. 11. - (1) in vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
   a) dispozitive de protezare in domeniul ORL, dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive pentru incontinenta urinara, proteze pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, dispozitive de mers/deplasare, carucioare, cadre de mers, triciclete de mers, trepiede, cârje, cotiere, bastane, orteze, incaltaminte ortopedica, dispozitive pentru handicap vizual, implanturi cardiace, dispozitive de adaptare a autovehiculelor si materiale igienico-sanitare pentru persoanele cu incontinenta urinara - cateter lubrifiat, absorbante, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
   b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
   c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.
   (2) in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.
   (3) Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele prevazute la alin. (1) lit. a) se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul.
   (4) Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.
   Art. 12. - (1) Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:
   a) concediu platit pentru cresterea copilului cu handicap pâna la implinirea de catre acesta a vârstei de 7 ani si program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap care necesita tratament pentru afectiuni intercurente, pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 18 ani;
   b) concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 18 ani;
   c) indemnizatie, prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru cresterea copilului cu handicap, acordata femeii mama detinatoare de certificat de persoana cu handicap, pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 7 ani;
   d) alocatie de intretinere pentru copiii cu handicap, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%.
   (2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, tutorele, persoanele care au adoptat un copil cu handicap sau carora li s-au incredintat copii cu handicap spre crestere si educare ori in plasament familial, daca sunt asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
   (3) Persoanele prevazute la alin. (2) beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) in situatia in care nu au in acelasi timp si calitatea de asistent personal.
   (4) Sumele cuvenite drepturilor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.   SECtIUNEA a 2-a
  Educatie
 
   Art. 13. - (1) Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de vârsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.
   (2) Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti.

   (3) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamânt.

   Art. 14. - (1) Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
   (2) Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin:
   a) unitati de invatamânt special;
   b) integrarea individuala in unitati de invatamânt de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
   c) grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
   d) servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
   e) scolarizare la domiciliu pâna la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de implinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei si Cercetarii;
   f) educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii;
   g) alternative educationale.
   (3) Formele de invatamânt enumerate la alin. (2) se pot desfasura si in limbile minoritatilor nationale.
   (4) Accesul in unitatile de invatamânt al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotarâre a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de evaluare complexa intocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
   (5) Pentru formele de educatie prevazute la alin. (2) lit. d)-f) sunt necesare recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor.
   (6) Unitatile de invatamânt special sunt formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii.
   (7) Elevii cu handicap beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare.
   (8) Studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.
   (9) Valoarea reducerii prevazute la alin. (8) se asigura din bugetul institutiilor de invatamânt publice sau private.
   Art. 15. - Finantarea invatamântului special si special integrat se face din bugetele judetelor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde functioneaza unitatea de invatamânt special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale.
   Art. 16. - (1) in cadrul procesului de invatamânt, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
   a) servicii educationale de sprijin;
   b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;
   c) adaptarea mobilierului din salile de curs;
   d) manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;
   e) utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.
   (2) Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz, au dreptul la locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamânt.
   (3) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Tineret.
   Art. 17. - in vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamânt, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;
   b) sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
   c) sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptându-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;
   d) sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamânt special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
   e) sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamânt obisnuit;
   f) sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice;
   g) sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;
   h) sa asigure accesul in unitatile si institutiile de invatamânt.   SECtIUNEA a 3-a
  Locuinta
 
   Art. 18. - (1) in vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
   (2) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:
   a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
   b) stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.
   (3) Beneficiaza de prevederile alin. (2) si familia sau reprezentantul legal pe perioada in care are in ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav.
   (4) Beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. b) si adultul cu handicap accentuat.   SECtIUNEA a 4-a
  Cultura, sport, turism
 
   Art. 19. - (1) Autoritatile competente ale administratiei publice au obligatia sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber.
   (2) in vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la cultura, sport si turism, autoritatile administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
   a) sa sprijine participarea persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive si turistice;
   b) sa organizeze, in colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestari si activitati culturale, sportive, de petrecere a timpului liber;
   c) sa asigure conditii pentru practicarea sportului de catre persoanele cu handicap;
   d) sa sprijine activitatea organizatiilor sportive ale persoanelor cu handicap.
   (3) Copilul cu handicap, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive.
   (4) Adultii cu handicap beneficiaza de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, astfel:
   a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate;
   b) adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare in aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti.
   (5) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (3) si (4) se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, al Agentiei Nationale pentru Sport, din bugetele locale sau, dupa caz, din bugetul organizatorilor publici ori privati.


 
newsletter
login
cont
parinti
parinti


galeriapiticilor.jpg    
Poze din galerie!
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner