Legea educatiei nationale Imprimare E-mail


LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE transmisă Parlamentului României în vederea angajării răspunderii

Art. 1. – Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea dreptului fundamental la învatatura pe tot parcursul vietii. Prezenta lege reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului de învatamânt de stat, particular si confesional.
Art. 2. – (1) Idealul educational al scolii românesti consta în dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, în formarea personalitatii autonome si în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa în societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii.

(2) Statul asigura cetatenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de învatamânt preuniversitar si superior, precum si la învatarea pe tot parcursul vietii, fara nicio alta forma de discriminare.
(3) În România învatamântul constituie prioritate nationala.
Art. 3. – Principiile care guverneaza învatamântul preuniversitar si superior, precum si învatarea pe tot parcursul vietii din România sunt:
a) principiul echitatii – în baza caruia accesul la învatare se realizeaza fara discriminare;
b) principiul calitatii – în baza caruia activitatile de învatamânt se raporteaza la standarde de referinta si la bune practici nationale si internationale;
c) principiul relevantei – în baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si social-economice;
d) principiul eficientei – în baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizarii – în baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct în proces;
f) principiul raspunderii publice – în baza caruia unitatile si institutiile de învatamânt raspund public de performantele lor;
g) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor cetatenilor români si a dialogului intercultural;
h) principiul asumarii, promovarii si pastrarii identitatii nationale si valorilor culturale ale poporului român;
i) principiul recunoasterii si garantarii drepturilor persoanelor apartinând minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase;
j) principiul asigurarii egalitatii de sanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertatii academice;
m) principiul transparentei – concretizat în asigurarea vizibilitatii totale a deciziei si a rezultatelor, prin comunicarea periodica si adecvata a acestora;
n) principiul libertatii de gândire si al independentei fata de ideologii, dogme religioase si doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participarii si responsabilitatii parintilor;
r) principiul promovarii educatiei pentru sanatate prin practicarea miscarii fizice si a activitatilor sportive;
s) principiul organizarii învatamântului confesional în consens cu perspectivele ecumenice si irenice internationale si în conformitate cu prevederile legii.
Art. 4. – Educatia si formarea profesionala a copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca finalitate principala formarea competentelor, întelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare pentru:
a) împlinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective în viata, conform intereselor si aspiratiilor fiecaruia si dorintei de a învata pe tot parcursul vietii;
b) integrarea sociala si participarea cetateneasca activa în societate;
c) ocuparea unui loc de munca si participarea la functionarea si dezvoltarea unei economii durabile;
d) formarea unei conceptii de viata, bazate pe valorile umaniste si stiintifice, pe cultura nationala si universala si pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, al demnitatii si al tolerantei;
f) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si a respectului pentru natura si mediul înconjurator natural, social si cultural.
Art. 5. – (1) În domeniul educatiei si al formarii profesionale prin sistemul national de învatamânt, dispozitiile prezentei legi prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea se aplica dispozitiile prezentei legi.
(2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intra în vigoare începând cu prima zi a anului scolar, respectiv universitar, urmator celui în care a fost adoptata prin lege.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), modificarile sau completarile prezentei legi care vizeaza evaluarile nationale de la finalul învatamântului gimnazial sau liceal se aplica începând cu promotia aflata în primul an al învatamântului gimnazial, respectiv liceal, la data intrarii în vigoare a modificarii sau a completarii.
Art. 6. – (1) În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform legislatiei în vigoare.
(2) Regimul actelor de studii emise de unitatile si de institutiile de învatamânt se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3) Continutul si formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotarâre a Guvernului si sunt initiate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Art. 7. – (1) În unitatile, în institutiile de învatamânt si în toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale sunt interzise activitatile care încalca normele de moralitate si orice alte activitati care pot pune în pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica ale copiilor si tinerilor, respectiv ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si
activitatile de natura politica si prozelitismul religios.
(2) Privatizarea unitatilor si a institutiilor de învatamânt de stat este interzisa.
Art. 8. – (1) Unitatile si institutiile de învatamânt de stat fac parte din proprietatea publica, cele de învatamânt particular au drept fundament proprietatea privata iar cele de învatamânt confesional apartin, în functie de entitatea care le-a înfiintat, uneia dintre cele doua forme de proprietate.
(2) Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din învatamântul obligatoriu public si privat acreditat. Statul asigura finantarea de baza si pentru învatamântul liceal si postliceal public. Finantarea se face în baza si în limitele costului standard per elev sau per prescolar, dupa metodologia elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Învatamântul public este gratuit. Pentru unele activitati, niveluri si programe de studii se pot percepe taxe, în conditiile stabilite de prezenta lege.
(4) Statul, prin organismul specializat al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, stabileste anual costul standard per elev sau per prescolar, cost care sta la baza finantarii de baza. De suma aferenta beneficiaza toti prescolarii si elevii din învatamântul public, precum si prescolarii si elevii din învatamântul obligatoriu privat si confesional, care studiaza în unitati de învatamânt acreditate si evaluate periodic, conform legislatiei în vigoare.
(5) Finantarea învatamântului preuniversitar se face dupa principiul „resursa financiara urmeaza elevul”, în baza caruia alocatia bugetara aferenta unui elev sau unui prescolar se transfera la unitatea de învatamânt la care acesta învata.
(6) Pentru finantarea din fonduri publice a învatamântului public si finantarea învatamântului privat acreditat se aloca anual minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv iar pentru activitatea de cercetare stiintifica se aloca minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.
(7) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a aloca resursele si de a asigura, în conditiile legii, cele necesare pentru ca elevii sa frecventeze cursurile învatamântului obligatoriu.
(8) Învatamântul poate sa fie finantat si direct de catre operatorii economici, precum si de alte persoane fizice sau juridice, în conditiile legii.
(9) Învatamântul poate fi sustinut prin burse, credite de studii, taxe, donatii, sponsorizari, surse proprii si alte surse legale.
Art. 9. – (1) În România învatamântul este serviciu de utilitate publica si se desfasoara, în conditiile prezentei legi, în limba româna, în limbile minoritatilor nationale si în limbi de circulatie internationala.
(2) În fiecare localitate se organizeaza si functioneaza unitati de învatamânt sau formatiuni de studiu cu limba de predare româna si, dupa caz, cu predarea în limbile minoritatilor nationale ori se asigura scolarizarea în limba materna în cea mai apropiata localitate în care este posibil.
(3) Învatarea în scoala a limbii române, ca limba oficiala de stat, este obligatorie pentru toti cetatenii români. Planurile de învatamânt trebuie sa cuprinda numarul de ore necesar si suficient învatarii limbii române. Autoritatile administratiei publice asigura conditiile materiale si resursele umane care sa permita însusirea limbii române.
(4) În sistemul national de învatamânt, documentele scolare si universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se întocmesc numai în limba româna. Celelalte înscrisuri scolare si universitare pot fi redactate în limba de predare.
(5) Unitatile si institutiile de învatamânt pot efectua si emite, la cerere, traduceri oficiale ale documentelor si ale altor înscrisuri scolare si universitare proprii.
Art. 10. – (1) Guvernul sprijina învatamântul în limba româna în tarile în care traiesc români, cu respectarea legislatiei statului respectiv.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unitati de învatamânt cu predare în limba româna pe lânga oficiile diplomatice si institutiile culturale ale
României în strainatate și poate sustine atât lectorate în universitati din strainatate cât si cursuri de limba, cultura si civilizatie româneasca.

Legea Educatiei Nationale varianta integrala o puteti descarca de aici.Comentarii (0)add
Spune-ti parerea despre acest articol
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley


Adaugati caracterele din imagine


busy
 
newsletter
login
cont
parinti
parinti


galeriapiticilor.jpg    
Poze din galerie!
Educatie si Scoala
2006 - 2012 ScoalaParintilor.ro - toate drepturile rezervate
Termeni si conditii | Publicitate

banner
banner